دوره آموزشي چابک (Agile) با تمرکز بر اسکرام (Scrum)

از سال 1968 ميلادي که اعلان عمومي بحران نرم افزار در دنيا شکل گرفت محققان و مهندسان نرم افزار به دنبال راه هايي براي غلبه بر بحران نرم افزار بودند. پيشروهاي صنعت نرم افزار علل اصلي بحران نرم افزار را فقدان نظام و روش مناسب توليد نرم افزار در کنار عدم شناخت درست نيازها و نيز عدم تعامل مناسب و درست ميان ذينفعان برشمردند. از اين روي ، تدوين متدولوژي هاي مختلف و پيروي از آنها در دستور کار قرار گرفت. از طرفي خود اين متدولوژي هاي مسائل و مشکلاتي را بوجود آوردند و باعث شدند که تيم نرم افزار به جاي تمرکز بر توسعه نرم افزار درگير قوانين دست و پا گير و مدلسازي ها و مستندسازي هاي متعدد شود. تفکر چابک رويکرديست در پاسخ به مسائل و مشکلات نرم افزار که با تکيه بر اصول و ارزشهايي همچون توجه به تعامل و ارتباطات انساني، توجه به محصول عملياتي، ارتباط تنگاتنگ با ذينفعان و در آغوش کشيدن تغييرات سعي در حل بحران نرم افزار دارد. در اين دوره آموزشي به صورت ريشه اي به تاريخچه و علل بحران نرم افزار پرداخته شده و علت وجود بحران نيز بررسي شده است سپس با مروري بر متدولوژي هاي مطرح با ارزش ها و اصول چابک آشنا شده و چارچوبي مانند اسکرام (Scrum) ، متدولوژي XP ، روش Kanbanو همچنين فرهنگ DevOps بررسي خواهد شد. در پايان روش هايي براي اولويت بندي Backlog محصول ارائه ميشود. در اين آموزش تمرکز اصلي بر روي چارچوب اسکرام (Scrum) و نقش هاي آن از قبيل مالک محصول (Product Ownerاسکرام مستر (Scrum Master) و تيم توسعه و همچنين فرآورده هايي همچون بک لاگ مجصول (Product Backlog)، بک لاگ اسپرينت (Sprint Backlog) و نيز رويدادهايي همچون Sprint Planning يا برنامه ريزي اسگرينت، جلسه بازبيني اسپرينت (Sprint Review)، جلسه بازانديشي اسپرينت (Sprint Retrospective) و جلسات روزانه اسکرام (Daily Scrum) به صورت کامل توضيح داده ميشود. همچنين يک روش کارت بازي (Planning Pokker) براي تخمين Story Point معرفي ميشود.

مدت زمان این آموزش حدود 12 ساعت است و فیلم ضبط شده کلاس می باشد.