تگ p اولین تگی است که برای چینش و سازماندهی متن در زبان HTML و صفحه وب استفاده می‌شود. با استفاده از از این تگ به مرورگر میگوئیم که با عنصری روبروست که حاوی متن ، لینک و تصویر است . با استفاده از تگ p و سپس خصوصیت یا Attribute بنام style که بعدا خواهیم دید در مبحث css با استفاده از selector ها آنرا جایگزین خواهیم کرد می توانیم به پاراگراف هر ظاهری که دوست داریم بدهیم . از نوع فونت تا رنگ و چینش متن داخل آن و …

 <p style="font-size: 12pt; font-family: tahoma,arial; color: red; background-color: yellow; width: 30%; height: 100px; text-align: center;">
salaam
</p> 
در قطعه کد فوق style صفت یا خصوصیت یا attribute نامیده میشود . خصوصیت style که درباره خصوصیات ظاهری تگ p و یا هر تگ دیگری که در آن بکار رود صحبت میکند. در خصوصیت style سایر مشخصات همانگونه که می بینید بدون ترتیب خاصی لیست میشوند. خصوصیت font-size به اندازه فونت اشاره میکند . اندازه فونت بر حسب دو مقیاس px یا pt ذکر میشود . آنچه که از نرم افزارهایی مانند MS Word درباره اندازه فونت در ذهن دارم بر حسب pt است .خصوصیت font-family که در ذیل خصوصیت style آمده است به نوع فونت اشاره دارد و میتوانیم در مقابل آن اسامی چند فونت از فونتهای web safe یافونتهایی که بعدا در css آنها را add خواهیم کرد بنویسیم .
چنانچخ بیشتر از یک فونت را در مقابل خصوصیت font-family قرار دهیم باید آنها را با کاما از هم جدا کنیم . مرورگر به ترتیب تلاش میکند این فونتها را اعمال کند . مصلا در قطعه کد بالا اول فونت tahoma را اعمال میکند و اگر نتوانست سراغ فونت arial میرود . برای آشنایی بیشتر با این تگ و سایر تگ های HTML میتوانید فیلم آموزشی طراحی وب با HTML را ببینید.