توانایی تحلیل و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری مبتنی بر BPMS