چنانچه شما دارای تخصصی هستید که این تخصص را به شکل تجربی و در حین کار یاد گرفته اید می توانید برای این تخصص خود مدرک بین المللی بگیرید . ما پس از مصاحبه با شما به انتخاب شما یکی از مدارک بین المللی oxford ، Equal Assurance و یا AudIso را صادر خواهیم کرد . این مدارک دارای Register Number معتبر بوده و این کد از طریق سایت مؤسسه صادر کننده قابل بررسی است . برای دریافت این مدارک با بنده تماس بگیرید .